četrtek, 29. Februar 2024

Poslovanje ZD Domžale uspešno, ob pridobitvi novih programov smo pridobili tudi certifikat kakovosti

V Zdravstven domu Domžale smo lansko leto zaključili s pozitivnim izidom, pridobitvijo novih programov, vrsto vlaganj ter s pridobitvijo Certifikata kakovosti ISO 9001:2015. Zahvala za to gre vsem zaposlenim, saj brez slehernega posameznika in njegovega prispevka, uspeh v takšnem obsegu ne bi bil dosežen. Ponosni smo, da kljub številnim izzivom v zadnjem času, delujemo enotno in težimo k doseganju skupnih ciljev. Trudimo se, da se naši zaposleni v delovnem okolju dobro počutijo in da bi se pozitivna delovna klima ohranila in krepila tudi v prihodnjih letih.

V ZD Domžale pokrivamo 5 občin z okoli 62.000 prebivalci. Od januarja do decembra 2023 smo imeli nekaj čez 22 milijonov evrov prihodkov ter nekaj več kot 21 milijonov evrov odhodkov, pri čemer predstavlja presežek prihodkov v višini preko 1.100.000 evrov. Z rezultati in poslovnim poročilom smo na včerajšnji seji seznanili tudi člane Sveta zavoda. Uspešen poslovni rezultat nam bo pomagal, da se bomo v kratkoročnem in srednjeročnem obdobju lažje soočali z izzivi, ki se napovedujejo.


Novi programi

Spremembe na področju zdravstveni storitev so bile v letu 2023 povezane s širitvami programov, z vpeljavo novih programov, kot tudi z izpopolnitvijo kadrovskih normativov v posameznih dejavnostih. V letu 2023 smo vzpostavili 2 novi ambulanti družinske medicine, ter po eno ambulanto na področju pediatrije, odraslega in mladinskega zobozdravstva. Veselimo se tudi pridobitve novega programa velikega integriranega centra za krepitev zdravja, ki bo lahko z raznoliko kadrovsko strukturo še uspešneje deloval na področju preventive.


Področje kadrov

Število zaposlenih se je na račun omenjenih širitev povečalo za cca 10%, iz 357 konec leta 2022 na 394 konec leta 2023, največ na področju specializantov ter drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter zdravnikov.

Opažamo, da je pomanjkanje vse bolj prisotno predvsem pri zdravstvenih sodelavcih, kot so logopedi, socialni delavci, specialni pedagogi ter pri ne zdravstvenih delavcih. V ZD Domžale imamo zaposlenih osem specializantov družinske medicine, ki jih želimo zadržati v našem zavodu, a moramo zato v bližnji prihodnosti zagotoviti tudi dovolj ustreznih prostorov. Pomanjkanje zdravnikov specialistov družinske medicine predstavlja sistemski problem. Zato smo ponosni, da smo bili v letu 2023 uspešni tudi na področju širitve programov ambulant družinske medicine. Kaže se, da so potrebe po programih ambulant družinske medicine velike, saj sta bili naši dve novi ambulanti družinske medicine praktično takoj polno zasedeni. Ponosni in veseli smo, da smo dve specializantki, ki sta specializacijo opravljali in v februarju letos tudi zaključili prav pri nas, lahko obdržali in bosta nadaljevali delo pri nas ob odhodu in upokojitvi dveh zdravnic.


Preurejanje prostorov

Nezadostne prostorske kapacitete so nas tudi v letu 2023 silile v preureditev prostorov zaradi širitve programov, ki nam omogočajo, da našim prebivalcem nudimo zdravstvene storitve v skladu s potrebami in usmeritvami zdravstvene politike. Pri preurejanju prostorov smo v ZD Domžale sodelovali z več občinami ustanoviteljicami: v Moravčah smo preuredili prostore v ZP Moravče in postavili dvigalo, v Mengšu smo preuredili prostore za 2 družinski ambulanti in patronažno službo ter nato prenovili fizioterapijo po avgustovskih poplavah. V Trzinu smo vzpostavili začasne prostore za delovanje Centra za krepitev zdravja. Prav tako so bile v letu 2023 izvedene tudi prenove prostorov v centralni stavbi zaradi širitve dejavnosti otroškega in šolskega dispanzerja, razvojne ambulante, ginekologije ter ambulant družinske medicine. Zaradi prostorske problematike, s katero se soočamo v ZD Domžale, so bile tudi v letu 2023, kot zadnja leta poprej, investicijske aktivnosti v pretežnem delu usmerjene v preureditev prostorov v različnih dejavnostih.


Prostorske stiske in delovni pogoji

Glede na povečanje programov in rast zaposlenih smo bili primorani hitro pristopiti vsaj k delnemu povečanju prostorskih kapacitet zdravstvenega doma in k zagotovitvi ustreznih delovnih pogojev. V letu 2023 je v ta namen že potekala prenova prostorov, ki smo jih uspeli pridobiti skupaj z občinami ustanoviteljicami v obsegu približno 600 m2. Z začasnimi aktivnostmi smo tako poskušali vsaj nekoliko ublažiti prostorski problem, vendar se ob tem zavedamo, da bo za reševanje prostorske problematike kmalu potrebno sprejeti bolj dolgoročne ukrepe.

Prostorska stiska je prisotna tudi na področju ne zdravstvenih dejavnosti, zato smo za te potrebe preurejali nekatere prostore tudi na področju skupnih strokovnih služb. Preureditev prostorov se je izvedla na področjih, kjer je bila ta sploh še možna.

V ZD Domžale pozdravljamo nadaljnje korake, ki so stekli v Občini Domžale, s podporo ostalih občin soustanoviteljic zavoda, v smeri iskanja dolgoročne rešitve, ki bo zagotovila dostopno in kvalitetno zdravstveno varstvo prebivalcev tudi za vse naslednje generacije. Vse naše občine ustanoviteljice se zavedajo prostorske problematike zdravstvenega doma ter podpirajo in usmerjajo vse moči v iskanje dolgoročne rešitve. Demografske spremembe in usmeritve zdravstvenih politik na evropski ravni nas že usmerjajo, da se čim več zdravstvenih storitev izvaja v skupnosti oziroma na lokalni ravni, v prihodnosti pa bo to vplivalo tako na potrebe, obseg in vrsto zdravstvenih storitev v okviru našega zavoda. Pri tem ne mislimo le na rast števila prebivalstva na območju, ki ga oskrbujemo, temveč tudi na druge demografske spremembe kot so staranje prebivalstva, višja izobrazbena struktura celotne populacije, povečane migracije in drugo.


Nakupi opreme

V začetku leta 2023 smo bili uspešni pri zaposlitvi specialistke ginekologije in porodništva in zato smo investirali v dodatno opremo večje vrednosti: ultrazvočni aparat in ginekološki stol. Kupili smo tudi sterilizator, mikroskop za diagnostični laboratorij, EKG aparata, opremo za dejavnost fizioterapije in drugo manjšo medicinsko opremo. Širitev dejavnosti in dotrajan vozni park je zahteval nakup petih dodatnih električnih vozil za patronažno službo, pri čemer upoštevajo Zeleno javno naročanje. Prisiljeni so bili v preureditev okolice za zagotovitev parkirnih mest, vključno z izdelavo zapornic. Ves čas potekajo nujna in redna vzdrževalna dela na vseh lokacijah, predvsem v tej stavbi.


Pridobili certifikat ISO 9001:2015

Ponosni smo tudi, da smo po uspešno opravljenem certifikacijskem postopku pridobili certifikat za sisteme vodenja kakovosti skladno z zahtevami ISO 9001:2015. Pomembno je, da zagotavljamo kakovostne zdravstvene storitve našim občanom, ki jih oskrbujemo, zato se bomo trudili in prizadevali, da vzdržujemo in izboljšujemo kakovostni nivo naših storitev. V procesu pridobivanja certifikata kakovosti so sodelovali vsi zaposleni, ki so se trudili s svojimi predlogi izboljšati svoje delovne procese.


Izboljševanje procesov s pomočjo digitalizacije

Prizadevamo si, da ZD Domžale vse bolj postaja digitalna platforma, ki bo usmerjena v podporo uporabniku. V zadnjih dveh letih postopno pri vseh dejavnostih uvajamo eKarton, ki omogoča strukturiran vpogled v najpomembnejše zgodovinske podatke o pacientu v enem preglednem oknu in avtomatsko kreiranje povzetka ob zaključku obravnave v obliki, skladni z regulativo in standardi dolgoročne e-hrambe medicinskih podatkov. Ob koncu lanskega leta smo testirali in začeli uvajati tudi elektronsko diktiranje.

Naši cilji vsekakor ostajajo na prvem mestu rešitev prostorske problematike, stabilna kadrovska struktura s pozitivnim delovnim vzdušjem, posodobitev medicinske opreme, nadaljnja digitalizacija ter zagotovitev potrebnih sredstev za nemoteno in kakovostno izvajanje zdravstvenih dejavnosti. Sočasno želimo skrbeti za rast in razvoj zavoda z racionalizacijo in posodobitvijo delovnih procesov kot tudi za strokovni razvoj zavoda z usposabljanjem in izobraževanjem zaposlenih.

 

Poslovanje ZD Domžale uspešno, ob pridobitvi novih programov smo pridobili tudi certifikat kakovosti