Katalog informacij javnega značaja

1.      Osnovni podatki o katalogu
 
 
Naziv organa
Naziv: Zdravstveni dom Domžale
 
Skrajšano ime: ZDD
 
Sedež: Mestni trg 2, 1230 Domžale
Kontakt
Telefon: (01) 72 45 100
 
Fax: (01) 72 14 459
 
E-pošta: www.zd-domzale.siTa e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Ustanovitelji
·         Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale
·         Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin
·         Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica
·         Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš
·         Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče
Direktor
Janez Svoljšak, dr. med. spec.
 
Telefon (01) 72 45 214
Pomočnica direktorja za zdravstveno nego
Tina Urankar, v. m. s.
 
Telefon (01) 72 45 218
Reg. podatki
061/11318300, vložna št. pri Okrožnem sodišču Ljubljana
Organizacijska oblika
Javni zdravstveni zavod
Ustanovitev
Statut
Statut  
Sektorska pripadnost
(SKIS) 13133
Glavna dejavnost
(šifra in opis)
Q86.210 - Splošna zunajbolnišnična
zdravstvena dejavnost
Registrska številka
zavezanca pri ZZZS
5006027048
Matična številka
5500931000
ID številka za DDV
SI 88946347
Št. transakcijskega računa
01223-6030279918, UJP
 
 
 
 
Podatki o objavi
·         prva objava: avgust 2008
 
·         zadnja sprememba: september 2012
Katalog je dostopen
na spletnem naslovu
Druge oblike kataloga
oblika: tiskana
 
dostopna: v vložišču v tajništvu od 8.00 do 14.00 ure
 
2.      Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja
 

2.1 Organigram in podatki o organizaciji zavoda

 

2.2.1 Opis delovnega področja

Področje dela zavoda je opredeljeno v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale, ki je bil sprejet s strani Občine Domžale dne 03. 06. 1998, Občine Lukovica dne 02. 07. 1998, Občine Moravče dne 22. 07. 1998, Občine Mengeš dne 10. 03. 1999 ter Občine Trzin dne 10. 07. 2000.
 
Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni, zlasti pa:
-          organizira preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalstva,
-          izvaja nujno medicinsko pomoč,
-          izvaja splošno medicino,
-          izvaja zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
-          izvaja patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo diagnostiko,
-          izvaja in zagotavlja družinsko medicino,
-          izvaja preventivno in kurativno zobozdravstvo vseh skupin prebivalcev,
-          izvaja medicino dela,
-          izvaja fizioterapijo in rehabilitacijo,
-          izvaja specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje, v skladu z mrežo in potrebami javne zdravstvene službe občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin.
 
Zavod je organiziran enovito in opravlja dejavnost v:
-          matičnem zdravstvenem domu v Domžalah, Mestni trg 2,
-          v zdravstvenih postajah: v Lukovici, Mengšu in Moravčah,
-          v dislociranih ambulantah: Splošna ambulanta Trzin ter Zobozdravstvena ambulanta     
v OŠ Trzin.
 
Delo zavoda je organizirano v naslednjih službah:
-          služba splošne oz. družinske medicine, ki obsega ambulante splošne oz. družinske  medicine, antikoagulacijsko ambulanto, ambulanti v domovih za starejše občane, ambulanto nujne medicinske pomoči, dežurno službo ter reševalno službo,
-          služba zdravstvenega varstva žena, otrok in mladine, kamor spadajo otroški dispanzer (preventiva in kurativa), dispanzer za šolarje in mladino (kurativa in preventiva), dispanzer za žene, dispanzer za mentalno zdravje (specialist klinične psihologije in logoped) ter razvojna ambulanta,
-          služba zdravstvenega varstva na domu, kamor spada patronažna služba in nega na domu,
socialna služba,
-          služba medicine dela, prometa in športa, kamor spada ambulanta medicine dela, prometa in športa, fiziološki laboratorij in psiholog,
-          zobozdravstvo, ki obsega zobozdravstveno varstvo za odrasle, zobozdravstveno varstvo otrok in mladine, ortodontijo, pedontologijo in zobozdravstveno vzgojo ter RTG-slikanje zob,
-          specialistične službe, kamor spadajo pulmološka, psihiatrična in fiziatrična ambulanta, diabetologija, mamografija, radiologija in UZ ter ambulanta za bolezni dojk,
-          fizioterapija,
-          diagnostični laboratorij,
-          zdravstvena vzgoja,
-          tehnično vzdrževalne službe,
-          uprava zavoda, ki obsega splošno kadrovsko in finančno-računovodsko službo.


2.2.2 Seznam notranjih organizacijskih enot

 
Enota 
Služba za družinsko medicino 
Vodja:
Burja Polona Darja, dr. med., spec. splošne medicine
Telefon:
(01)  72 45 136
 
Enota 
Služba za varstvo otrok in mladine 
Vodja:
Ažman Mira, dr. med., spec. šolske medicine
Telefon:
(01)  72 45 267
 
Enota 
Služba za nujno medicinsko pomoč 
Vodja:
Burja Polona Darja, dr. med., spec. splošne medicine
Telefon:
(01)  72 45 136
 
Enota 
Služba za varstvo žensk in zdravljenje neplodnosti 
Vodja:
Meglič Petra, dr. med., spec. ginekologije in porodništva
Telefon:
(01)  72 45 222
  
Enota 
Služba za fiziatrijo in fizioterapijo 
Vodja:
Lučić Vučurević Radmila, dr. med., spec. fiz. medicine in rehabilitacije
Telefon:
(01)  72 45 135
 
Enota 
Patronažna služba in zdravstvena vzgoja 
Vodja:
Savnik Mira, dipl. med. sestra
Telefon:
(01)  72 45 295
 
Enota 
Služba za laboratorijsko diagnostiko 
Vodja:
Svetic Branka, spec. medicinske biokemije
Telefon:
(01)  72 45 223
 
Enota 
Reševalna služba 
Vodja:
Svetic Robert
Telefon:
(01) 72 45 213
 
Enota 
Vodja zobozdravstva za odrasle, za mladino in ortodontije 
Vodja:
Andrejka Jerman Greta, dr. med., spec. čeljustne in zobne ortopedije
Telefon:
(01)  72 45 245
 
Ostale kontaktne podatke in informacije o delu ambulant pridobite na:  http://www.zd-domzale.si/

2.2 Kontaktni podatki oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Direktor
Janez Svoljšak, dr. med. spec 
Telefon:
(01) 72 45 214
E-pošta:
Vodja ekonomsko-finančne službe
Jana Zajc Kladnik, univ. dipl. ekon 
Telefon:
(01) 72 45 202
E-pošta:
 
2.3 Podatki o pomembnejših dogodkih, odločitvah in novostih v zavodu
 
Informacije o dogodkih so dostopne na spletni strani zdravstvenega doma 
 
3.      Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti
        Državni predpisi:
        Predpisi EU:
 
Opozorilo: predpisi na navedenih spletnih mestih so neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.
 
4.      Seznam predlogov predpisov

Povezava na portal lokalnih skupnosti:

 

Predlogi državnih predpisov:

-          Predlogi predpisov na spletnih straneh Državnega zbora RS:

 
Povezava na portal EU:
o                        Predlogi predpisov na portal EU
 
5.      Seznam strateških in programskih dokumentov
        Finančni načrt ZD Domžale za leto 2011 
        Letno poročilo ZD Domžale za leto 2012
        Odlok o ustanovitvi zavoda
  
6.      Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma posameznih dokumentov
 
Druge informacije javnega značaja so dostopne na spletni strani Zdravstvenega doma Domžale .

7.      Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Zavod ne vodi nobenih upravnih, sodnih ali drugih zakonodajnih postopkov.
 
Druge uradne ali javne storitve, ki jih vodi zavod:
·         Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja.
 
·         Vsi postopki na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 
·         Odločanje o pritožbi posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah (ZPacP).
Pritožbene postopke pri uveljavljanju pravic zavarovancev do zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja vodi direktor Zdravstvenega doma Domžale v skladu s statutom in drugim pravili. Knjiga pritožb in pohval se nahaja pri telefonistu-informacije.
 
 
8.      Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja zavod.
Zavod vodi katalog zbirk osebnih podatkov, ki je objavljen na spletnih straneh  Informacijskega pooblaščenca.  
9.      Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
o        Ime zbirke:Zdravstveni informacijski sistem (HIS)
Opis namena zbirke: administrativno spremljanje zdravljenja pacientov in opravljenih storitev, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi ter zagotavljanje podatkov za zunanje inštitucije.
Dostop do zbirke: IS je dostopen v omrežju ZDD.
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo. 
 
o        Ime zbirke: Poslovni informacijski sistem:
Opis namena zbirke: spremljanje materialnega in finančno-računovodskega poslovanja zdravstvenega doma, evidence osnovnih sredstev.
Dostop do zbirke: IS je dostopen v omrežju ZDD.
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP.
Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.
 
o        Ime zbirke: Kadrovsko plačni informacijski sistem
Opis namena zbirke: zajemanje kadrovskih in plačnih podatkov, obračunavanje plač, upravljanje s kadri in dokumenti.
Dostop do zbirke: IS je dostopen v omrežju ZDD.
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo 
 
o        Ime zbirke: Laboratorijski informacijski sistem (LIS)
Opis namena zbirke: avtorizacija, nadzor, vodenje ter spremljanje laboratorijskih preiskav.
Dostop do zbirke: IS je dostopen v omrežju ZDD.
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

 
10.  Postopek za dostop do informacij javnega značaja
Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb (Uradni list RS, št. 24/02)
 
Dostop do drugih informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki je določen v naslednjih predpisih:
        Zakon o dostopu do informacij javnega značaja Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 skupaj z vsemi spremembami in dopolnitvami);
 
Organ lahko prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če gre za izjemo, ki jo opredeljuje 6. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03). V primeru zavrnitve zahteve ima prosilec možnost pritožbe. O pritožbi odloča informacijski pooblaščenec (Uradni list RS, št. 113/05, 76/05).
 
Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam. Dostop do informacij javnega značaja ZD Domžale omogoča na naslednje načine:
 
1. Dostop prek spletne strani:
Dostop do informacij javnega značaja je omogočen na spletnih straneh zavoda: http://www.zd-domzale.si/. Uporabniki lahko do portala dostopajo z običajnimi brskalniki, informacije na portalu se nahajajo v običajnih oblikah zapisa.
 
2. Dostop na podlagi posebne zahteve: 
Informacije, ki niso neposredno dostopne, vam bomo posredovali na vašo zahtevo, ki jo lahko vložite osebno v prostorih zavoda, po telefonu, po pošti ali po elektronski pošti. Na podlagi vaše zahteve je zavod dolžan posredovati informacijo, če jo dejansko poseduje. Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed razlogov iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.  V tem primeru lahko zavod pod določenimi pogoji prosilcu omogoči le delni dostop.      
 
Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bomo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis.
 
·         Ustno zahtevo lahko vložite:
        osebnona sedežu zavoda, Mestni trg 2, 1230 Domžale, vsak delovnik med 8. in 14. uro. Ustna zahteva je brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve.
        po telefonuna številko (01) 72 45 214. Če boste zahtevo podali telefonsko, morate izrecno povedati, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Tudi v tem primeru je zahteva brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve. 
 
·         Pisno zahtevo lahko vložite:
        na zapisnik, ki ga na vašo zahtevo sestavi odgovorna oseba na sedežu zavoda, Mestni trg 2, 1230 Domžale, vsak delovnik med 8. in 14. uro. 
        po poština naslov Zdravstveni dom Domžale, Mestni trg 2, 1230 Domžale. Zahteva mora vsebovati podatke o vlagatelju oziroma podatke o zastopniku ali pooblaščencu ter originalno pooblastilo. Prosilec mora navesti, katero informacijo želi pridobiti in na kakšen način se želi z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis). 
        po elektronski pošti, ki jo pošljete na elektronski naslov: info@zd-domzale.si.. Če vaše elektronsko sporočilo ni varno elektronsko podpisano ali če v njem izrecno ne navedete, da želite, da se zahteva obravnava kot pisna zahteva, bo zavod obravnaval vašo zahtevo kot ustno zahtevo. To pomeni, da je vaša zahteva takse prosta, vendar pa v primeru zavrnitve ni mogoča pritožba.  
  
Pravno varstvo je mogoče samo na podlagi pisne zahteve. Ob vložitvi pisne zahteve je potrebno plačati upravno takso. Zavod mora o zahtevi odločiti praviloma v roku 20 dni. Če to ni možno, lahko s posebnim sklepom rok za odločanje podaljša za največ 30 dni. Če je zahteva nepopolna in je zavod ne more obravnavati, vlagatelja pozove, da jo dopolni. V primeru zavrnitve pisne zahteve ima vlagatelj pravico do pritožbe, o kateri odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja. Če vlagatelj zahteve smatra, da mu je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki jo je zahteval, je zavod dolžan o ponovni zahtevi odločiti v roku 3 dni. Zavod pri posredovanju informacij javnega značaja postopa skladno s 6. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. V primerih po zakonu lahko zavod pod določenimi pogoji prosilcu omogoči delni dostop.    
 
V primeru zavrnitve vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je bila vaša zahteva zavrnjena, ter zoper sklep, s katerim je bila zahteva zavržena. O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja. V primeru nezadovoljstva z odločitvijo pooblaščenca pa je mogoče sprožiti še postopek pred Upravnim sodiščem.
 
3. Delni dostop: 
V kolikor bi zahtevali vpogled v dokument ali njegov del, ki vsebuje informacije iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, bo zavod ravnal skladno z zakonom. Iz določenega dokumenta bo zavod zakonsko določene izjeme izločil iz dokumenta.  
 
4. Dostop za ljudi s posebnimi potrebami:
Potrudili se bomo po najboljših močeh, da bomo zagotovili informacije na način, ki bo primeren tudi za ljudi s posebnimi potrebami.  
 
11.  Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja so:
·         seznam zdravnikov, ki jih zavarovanci lahko izberejo v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja,
·         ordinacijski čas izvajalcev zdravstvenih storitev,
·         čakalne dobe.
 
12.  Stroškovnik
Za posredovanje informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki se zaračunajo zgolj materialni stroški posredovanja v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS št. 76/05, 119/07)
 
Za ponovno uporabo informacij javnega značaja se zaračunajo stroški, skladno z določili 34. a člena in 35. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2; Uradni list RS št. 51/06) oziroma Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS št. 76/05, 119/07).
 
Javni razpisi zavoda so objavljeni na spletni strani zavoda javni razpisi.